Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Fleckvieh Fleischbullen

0 gefundene Bullen
 • EFFATA PP*

  189423, V:  EXCALIBUR

  GZW: 76

 • EX MACHINA PP*

  189424, V:  EXCALIBUR

  GZW: 57

 • STEINADLER PP

  403084, V:  STACHUS PS

  GZW: 88

 • GARINCHA

  851002, V:  GIGANT

  GZW: 69

 • GERMANICUS PS

  851003, V:  GIGANT

  GZW: 69

 • BRANDBERG PS

  403061, V:  BALDRIN

  GZW: 

 • EXODUS PP

  403066, V:  EISENHERZ PP

  GZW: 60

 • BENEDIKT Pp

  403088, V:  BALOU SW

  GZW: 

 • EXCALIBUR Pp

  403092, V:  EXODUS PP

  GZW: 65

 • GIGANT Pp

  603047, V:  GORM

  GZW: 

 • SECEDA PP*

  403130, V:  Steinmarder

  GZW: 

 • HALLAS PP

  603138, V:  Heraldik

  GZW: 

 • ZAMBIA PP*

  603142, V:  Zuidberg

  GZW: 

 • EDELFINK PP*

  603146, V:  ExMachina

  GZW: 

 • BERTONI PP*

  603160, V:  Bengasi

  GZW: 

 • HEARTBREAKER PS

  603162, V:  Brenair Park Ha

  GZW: 

 • GRANDIOSO PP

  603180, V:  Germanicus Pp

  GZW: 

 • BOOROOLA Pp

  603192, V:  Barbarosso

  GZW: 

 • BARBADOS PP*

  603179, V:  BAYER PP*

  GZW: