Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2016 zum Download.

Prüfbullenliste 2016 (PDF)

 

0 gefundene Bullen
 • GRANDIOSO PP

  603180, V:  Germanicus Pp

  GZW: 

 • VALDIVIA

  606088, V:  Vorwerk

  GZW: 120

 • INDEPENDANT

  177527, V:  Rosskur

  GZW: 107

 • GALGENBERG

  606094, V:  Gepard

  GZW: 120

 • MAKALU

  173124, V:  Mammut

  GZW: 113

 • IVANHOE

  173123, V:  Rosskur

  GZW: 113

 • SIS

  171660, V:  Solero

  GZW: 110

 • VASARI

  193600, V:  Raffzahn

  GZW: 114

 • Papermoon

  856525, V:  Polled

  GZW: 116

 • WILDBOY

  852245, V:  Winsler

  GZW: 114

 • ZAMPERL

  167224, V:  Zaspin

  GZW: 118

 • HAHNEMANN

  859099, V:  Hutera

  GZW: 115

 • WAIKATO

  167228, V:  Witam

  GZW: 117

 • STEPPENWOLF

  190266, V:  Solero

  GZW: 113

 • VOLLKORN

  190265, V:  Valero

  GZW: 118

 • IGELSPITZ

  606095, V:  Rosskur

  GZW: 112

 • WALLERPRINZ

  606096, V:  Wallenstein

  GZW: 124

 • IRON MAIDEN

  164646, V:  Rosskur

  GZW: 114

 • VODERRISS

  173137, V:  Rotglut

  GZW: 119

 • ZAHNARZT

  856564, V:  Zaspin

  GZW: 115

 • VARADERO

  193637, V:  Rotglut

  GZW: 120

 • LEXALGO

  186781, V:  Lexus

  GZW: 114

 • VAQUITA

  177543, V:  Valuta

  GZW: 113

 • BERGLAND

  186779, V:  Busserl

  GZW: 124

 • MOUNTAIN

  173138, V:  Manton

  GZW: 118

 • MAXIMATOR

  190312, V:  Mailer

  GZW: 115

 • WALSEE

  606107, V:  Wallenstein

  GZW: 118

 • VAL GRANDE

  173144, V:  Valuta

  GZW: 121

 • HINTERRISS

  173143, V:  Hutera

  GZW: 123

 • IMITATOR

  856595, V:  Rosskur

  GZW: 114

 • DON CAMILLO

  606106, V:  Dryland

  GZW: 115

 • PIACENZA

  606102, V:  Passion

  GZW: 127

 • DRYLIGHT

  852334, V:  Dryland

  GZW: 112

 • MIDRAS

  400611, V:  Morsag

  GZW: 

 • STUTTGART

  606124, V:  Sandro

  GZW: 107

 • VIELFRASS

  852335, V:  Rotglut

  GZW: 113

 • VFB

  856611, V:  Vlax

  GZW: 124

 • Salomo

  186786, V:  Saldana

  GZW: 113

 • MAINWALL

  186792, V:  Mailer

  GZW: 117

 • ZUEGEL

  186783, V:  Zaspin

  GZW: 119

 • MUSHER

  852312, V:  Mammut

  GZW: 110

 • ORTOLAN

  859222, V:  Hagwirt

  GZW: 116

 • SILVERSTONE

  173152, V:  Silverstar

  GZW: 123

 • GANADERO

  164655, V:  Gepard

  GZW: 112

 • VALDEMORO

  606126, V:  Rotglut

  GZW: 120

 • VELIX

  177570, V:  Reumut

  GZW: 132

 • ORINOKO

  852317, V:  Odin

  GZW: 119

 • VIEHMARKT

  190355, V:  Votary

  GZW: 114

 • SANAA

  190350, V:  Saldana

  GZW: 122

 • VILARDO

  190357, V:  Rotglut

  GZW: 115

 • MONTECHRISTO

  859255, V:  Manigo

  GZW: 

 • SCHERZBOLD

  859244, V:  Saldana

  GZW: 117

 • SEAWORLD

  193685, V:  Saldana

  GZW: 108

 • MAHUT

  180528, V:  Mammut

  GZW: 119

 • MALBEC

  186795, V:  Manton

  GZW: 127

 • RAPALLO

  852362, V:  Rupertia

  GZW: 117

 • VALGADO

  852359, V:  Reumut

  GZW: 

 • BOOROOLA Pp

  603192, V:  Barbarosso

  GZW: 

 • SALUDOS

  175850, V:  Saldana

  GZW: 114

 • IBAN

  186941, V:  Internist

  GZW: 113

 • MARACAIBO

  186942, V:  Mammut

  GZW: 119

 • OTJIWARONGO

  171780, V:  Hagwirt

  GZW: 124

 • MAINAU

  186797, V:  Mailer

  GZW: 116

 • ZAMPANO

  186794, V:  Zaspin

  GZW: 126

 • VORTEIL

  173167, V:  Vorum

  GZW: 123

 • ROADRUNNER

  177580, V:  Rupertia

  GZW: 119

 • MILTON

  856735, V:  Mailer

  GZW: 120

 • ITABELA

  173174, V:  Inliner

  GZW: 115

 • SHIR KHAN

  173173, V:  Saldana

  GZW: 119

 • WALLABY

  852391, V:  Walchensee

  GZW: 120

 • MANSUR

  186944, V:  Manigo

  GZW: 127

 • VILSHOF

  177590, V:  Vulkan

  GZW: 

 • WOMBAT

  177589, V:  Wallenstein

  GZW: 

 • VANDERBILT

  856750, V:  Reumut

  GZW: 124

 • VERSMOLD

  856790, V:  Reumut

  GZW: 135

 • IRINGA

  859299, V:  ROsskur

  GZW: 112

 • MAHINGA

  859322, V:  Mammut

  GZW: 115

 • MOROGORO

  177597, V:  Mungo

  GZW: 118

 • OMATJENNE

  177596, V:  Hagwirt

  GZW: 115

 • VINCENZA

  173185, V:  Votary

  GZW: 114

 • PORTO ALEGRE

  173186, V:  Passion

  GZW: 123

 • MAINLAND

  173164, V:  Manigo

  GZW: 122

 • ZAIM

  173179, V:  Zaspin

  GZW: 

 • OMASATI

  193707, V:  Hagwirt

  GZW: 118

 • ODERBRUCH

  186949, V:  Hagwirt

  GZW: 123

 • PARTNACH

  180557, V:  Polled

  GZW: 118

 • HELL

  175870, V:  Hutera

  GZW: 114

 • LUCAS

  606168, V:  Losung

  GZW: 

 • HELMSKLAMM

  856819, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • MOOSBURG

  852479, V:  Moritzburg

  GZW: 120

 • RATSCHINGS

  173202, V:  Rupertia

  GZW: 128

 • RIEMENSCHNEIDER

  177500, V:  Rieth Pp

  GZW: 129

 • SPEYER

  186952, V:  Samland

  GZW: 118

 • VELDBRAND

  852480, V:  Rotwild

  GZW: 118

 • VOLLRAUSCH

  859344, V:  Reumut

  GZW: 125

 • WAHLSIEGER

  859333, V:  Witam

  GZW: 121

 • WALJÄGER

  173203, V:  Witam

  GZW: 121

 • WALSKIPPER

  852465, V:  Wohltat

  GZW: 122

 • VILLINGEN

  606185, V:  Veteran

  GZW: 121

 • MAJUBA

  859070, V:  Manton

  GZW: 

 • IMOLA

  852476, V:  Rosskur

  GZW: 111

 • PORTLAND

  859355, V:  Pandora

  GZW: 121

 • VISALIA

  193752, V:  Reumut

  GZW: 

 • WICHITA

  193740, V:  Washington

  GZW: 123

 • HAVELSEE

  171860, V:  Hutera

  GZW: 123

 • WILDENAU

  186956, V:  Willenberg

  GZW: 129

 • HEUBACH

  852419, V:  Helderberg

  GZW: 

 • HELFENDORF

  193730, V:  Helderberg

  GZW: 116

 • MARTINGAL

  190426, V:  Magistrat

  GZW: 127

 • WARM UP

  190427, V:  Weltall

  GZW: 116

 • INNICHEN

  186957, V:  Impression

  GZW: 

 • MANATI

  190445, V:  Manutius

  GZW: 122

 • WELFENSCHATZ

  173231, V:  Weltenburg

  GZW: 124

 • HENNESSY

  603206, V:  Hannibal PP

  GZW: 

 • ZOLA

  856924, V:  Zaspin

  GZW: 121

 • HEMINGWAY

  852546, V:  Hutera

  GZW: 120

 • VILLAHERMOSA

  852542, V:  Rotwild

  GZW: 121

 • WINDLICHT

  186959, V:  Windstone

  GZW: 116

 • ZEBRAFINK

  603208, V:  Zambia

  GZW: 

 • HEDONIST

  173228, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • OLMEK

  175880, V:  Heiduck

  GZW: 123

 • HELDENSTEIN

  193783, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • VRYHEID

  193777, V:  Raffzahn

  GZW: 120

 • HEINRICH

  193765, V:  Helderberg

  GZW: 120

 • HERRENDORF

  177620, V:  Helderberg

  GZW: 117

 • HIDEGKUTI

  177619, V:  Helderberg

  GZW: 

 • SONORA

  190470, V:  Saldana

  GZW: 126

 • WINCKELMANN

  177646, V:  Wischer

  GZW: 126

 • VIAGRANDE

  173233, V:  Ruhmreich

  GZW: 118

 • IMHOFF

  177630, V:  Irokese

  GZW: 125

 • VESPASIAN

  177629, V:  Remut

  GZW: 122

 • WONDERWORLD

  177627, V:  Wunderkind

  GZW: 118

 • HABU

  177628, V:  Helderberg

  GZW: 116

 • VESTENBERG

  173232, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • HAMMELBURG

  186962, V:  Helderberg

  GZW: 123

 • ONLINE

  606200, V:  Hagwirt

  GZW: 123

 • MERENSKY

  859444, V:  Manuap

  GZW: 126

 • VERTAIN

  859888, V:  Raffzahn

  GZW: 119

 • VITALLOWITZ

  190501, V:  Rumbo

  GZW: 123

 • PARAGUAY

  606211, V:  Pandora

  GZW: 127

 • IRAZU

  173317, V:  Impression

  GZW: 127