Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2017 zum Download.

Prüfbullenliste 2017 (PDF) Stand 21.07.2017

 

0 gefundene Bullen
 • WICHITA

  193740, V:  Washington

  GZW: 118

 • MANATI

  190445, V:  Manutius

  GZW: 122

 • WELFENSCHATZ

  173231, V:  Weltenburg

  GZW: 124

 • HEMINGWAY

  852546, V:  Hutera

  GZW: 119

 • VILLAHERMOSA

  852542, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • WINDLICHT

  186959, V:  Windstone

  GZW: 115

 • HEDONIST

  173228, V:  Helderberg

  GZW: 113

 • OLMEK

  175880, V:  Heiduck

  GZW: 122

 • HELDENSTEIN

  193783, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • VRYHEID

  193777, V:  Raffzahn

  GZW: 118

 • HEINRICH

  193765, V:  Helderberg

  GZW: 118

 • HERRENDORF

  177620, V:  Helderberg

  GZW: 114

 • SONORA

  190470, V:  Saldana

  GZW: 131

 • VIAGRANDE

  173233, V:  Ruhmreich

  GZW: 118

 • IMHOFF

  177630, V:  Irokese

  GZW: 125

 • VESPASIAN

  177629, V:  Remut

  GZW: 121

 • WONDERWORLD

  177627, V:  Wunderkind

  GZW: 115

 • HABU

  177628, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • VESTENBERG

  173232, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • HAMMELBURG

  186962, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • ONLINE

  606200, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • MERENSKY

  859444, V:  Manuap

  GZW: 127

 • VERTAIN

  859888, V:  Raffzahn

  GZW: 117

 • VITALLOWITZ

  190501, V:  Rumbo

  GZW: 120

 • PARAGUAY

  606211, V:  Pandora

  GZW: 126

 • WAIDMANN

  186968, V:  Waidhaus

  GZW: 123

 • WERNSDORF

  173327, V:  Werther PS

  GZW: 125

 • MALOLO

  857104, V:  Manuap

  GZW: 124

 • ISKARA

  186965, V:  Ilja

  GZW: 118

 • IRAZU

  173317, V:  Impression

  GZW: 125

 • GRANADA

  167360, V:  Garibaldi PS

  GZW: 116

 • INSPIRATION

  193824, V:  Irokese PS

  GZW: 122

 • WETTERHAHN

  171945, V:  Himeros

  GZW: 117

 • VETZBERG

  859544, V:  Rhesus

  GZW: 117

 • WENDELSTEIN

  186969, V:  Wendlinger

  GZW: 134

 • VENETO

  865502, V:  Raldi

  GZW: 123

 • WESTWALL

  173252, V:  Weinfur

  GZW: 122

 • JETZENDORF

  865505, V:  Jericho

  GZW: 123

 • IRMINAR

  859550, V:  Impression

  GZW: 122

 • HUNDERTWASSER

  193845, V:  Humpert

  GZW: 123

 • IPHONE

  193850, V:  Ilja

  GZW: 121

 • RUDINA

  164722, V:  Rijeka

  GZW: 123

 • WISGARD

  173342, V:  Hochwurzen

  GZW: 122

 • HINTERSILL

  180746, V:  Helderberg

  GZW: 119

 • MAINSTREAM

  173334, V:  Manigo

  GZW: 126

 • MALANDA

  180736, V:  Mupfel Pp

  GZW: 122

 • MASSING

  606246, V:  Mint

  GZW: 123

 • MAUTH

  177663, V:  Manutius

  GZW: 119

 • METTEN

  177664, V:  Manutius

  GZW: 124

 • MIESBACH

  852746, V:  Mahango Pp

  GZW: 123

 • DWAYNE

  173346, V:  Dryland

  GZW: 117

 • MIKEL

  175910, V:  Mint

  GZW: 125

 • MILESTONE

  852767, V:  Mahango Pp

  GZW: 126

 • VAREL

  865514, V:  Rotberg

  GZW: 123

 • GOTLAND

  865513, V:  Graf

  GZW: 123

 • VRANJES

  177672, V:  Vorster PS

  GZW: 116

 • IOWA

  180779, V:  Informant

  GZW: 122

 • OZAPFTIS

  865517, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • INGOLSTADT

  190600, V:  Impression

  GZW: 126

 • SOMBRERO

  865516, V:  Samland

  GZW: 125

 • MASSALAH

  606269, V:  MAHANGAO

  GZW: 118