Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2017 zum Download.

Prüfbullenliste 2017 (PDF)

 

0 gefundene Bullen
 • WICHITA

  193740, V:  Washington

  GZW: 120

 • MANATI

  190445, V:  Manutius

  GZW: 121

 • WELFENSCHATZ

  173231, V:  Weltenburg

  GZW: 123

 • HEMINGWAY

  852546, V:  Hutera

  GZW: 121

 • VILLAHERMOSA

  852542, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • WINDLICHT

  186959, V:  Windstone

  GZW: 115

 • HEDONIST

  173228, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • OLMEK

  175880, V:  Heiduck

  GZW: 122

 • HELDENSTEIN

  193783, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • VRYHEID

  193777, V:  Raffzahn

  GZW: 119

 • HEINRICH

  193765, V:  Helderberg

  GZW: 118

 • HERRENDORF

  177620, V:  Helderberg

  GZW: 116

 • SONORA

  190470, V:  Saldana

  GZW: 129

 • VIAGRANDE

  173233, V:  Ruhmreich

  GZW: 119

 • IMHOFF

  177630, V:  Irokese

  GZW: 123

 • VESPASIAN

  177629, V:  Remut

  GZW: 121

 • WONDERWORLD

  177627, V:  Wunderkind

  GZW: 117

 • HABU

  177628, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • VESTENBERG

  173232, V:  Rotwild

  GZW: 121

 • HAMMELBURG

  186962, V:  Helderberg

  GZW: 123

 • ONLINE

  606200, V:  Hagwirt

  GZW: 124

 • MERENSKY

  859444, V:  Manuap

  GZW: 126

 • VERTAIN

  859888, V:  Raffzahn

  GZW: 118

 • VITALLOWITZ

  190501, V:  Rumbo

  GZW: 120

 • PARAGUAY

  606211, V:  Pandora

  GZW: 127

 • WAIDMANN

  186968, V:  Waidhaus

  GZW: 126

 • WERNSDORF

  173327, V:  Werther PS

  GZW: 124

 • MALOLO

  857104, V:  Manuap

  GZW: 122

 • ISKARA

  186965, V:  Ilja

  GZW: 118

 • IRAZU

  173317, V:  Impression

  GZW: 124

 • GRANADA

  167360, V:  Garibaldi PS

  GZW: 118

 • INSPIRATION

  193824, V:  Irokese PS

  GZW: 119

 • VETZBERG

  859544, V:  Rhesus

  GZW: 118

 • VENETO

  865502, V:  Raldi

  GZW: 123

 • WESTWALL

  173252, V:  Weinfur

  GZW: 123

 • JETZENDORF

  865505, V:  Jericho

  GZW: 125

 • IRMINAR

  859550, V:  Impression

  GZW: 122

 • HUNDERTWASSER

  193845, V:  Humpert

  GZW: 124

 • RUDINA

  164722, V:  Rijeka

  GZW: 125

 • HINTERSILL

  180746, V:  Helderberg

  GZW: 

 • MAINSTREAM

  173334, V:  Manigo

  GZW: 127

 • MALANDA

  180736, V:  Mupfel Pp

  GZW: 

 • MAUTH

  177663, V:  Manutius

  GZW: 119

 • METTEN

  177664, V:  Manutius

  GZW: 125

 • MIESBACH

  852746, V:  Mahango Pp

  GZW: 122

 • MIKEL

  175910, V:  Mint

  GZW: