Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Unsere Auswahl genomischer Bullen

0 Gefundene Bullen
 • ETOSCHA

  0, V:  Everest

  GZW: 132

 • INGOLSTADT

  1, V:  Impression

  GZW: 126

 • MARTINGAL

  2, V:  Magistrat

  GZW: 129

 • OZAPFTIS

  3, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • PIACENZA

  4, V:  Passion

  GZW: 126

 • SONORA

  5, V:  Saldana

  GZW: 131

 • VERSMOLD

  6, V:  Reumut

  GZW: 134

 • WENDELSTEIN

  7, V:  Wendlinger

  GZW: 134