Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Unsere Auswahl genomischer Bullen

0 gefundene Bullen
 • HISPANIA

  852072, V:  Hutera

  GZW: 131

 • ETOSCHA

  177510, V:  Everest

  GZW: 132

 • PIACENZA

  606102, V:  Passion

  GZW: 127

 • VELIX

  177570, V:  Reumut

  GZW: 130

 • MONTECHRISTO

  859255, V:  Manigo

  GZW: 128

 • VERSMOLD

  856790, V:  Reumut

  GZW: 133

 • RATSCHINGS

  173202, V:  Rupertia

  GZW: 129

 • SONORA

  190470, V:  Saldana

  GZW: 129