Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Hornlose genomische Bullen

0 gefundene Bullen
 • RALMES

  170336, V:  RALMESBACH PS

  GZW: 98

 • ROSSKUR

  179513, V:  RALMESBACH PS

  Melkbarkeit, Milchleistung, fuer Kalbinnen geeignet

  GZW: 108

 • RUHMREICH

  179596, V:  RUSTICO

  GZW: 109

 • REINHOLD

  164441, V:  RUAKANA

  GZW: 101

 • GRAFENSTOLZ

  164491, V:  GEBALOT

  GZW: 112

 • MARMOR

  163228, V:  MALHAXL

  GZW: 109

 • SHINING

  166899, V:  SALVATOR

  GZW: 102

 • VOLKMANN

  163440, V:  VALERO TA

  GZW: 99

 • JAUFEN

  199366, V:  Hernandes

  GZW: 110

 • VOTARY

  172966, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 123

 • MARACHA

  173006, V:  Marmor

  GZW: 116

 • RENSMEYER

  851779, V:  Rendsdorf

  GZW: 104

 • ISMANING

  190041, V:  Ralmes

  GZW: 105

 • ITAIPU

  164600, V:  Irola

  GZW: 105

 • WERTHER

  173053, V:  Wille

  GZW: 122

 • SHERATON

  186745, V:  Shining

  GZW: 102

 • VORSTER

  177461, V:  REUMUT FH5

  GZW: 113

 • ILTSCHI

  177460, V:  Ralmes

  GZW: 109

 • WALDPRINZ

  606047, V:  Waldbrand

  GZW: 120

 • INJERA

  177467, V:  Ralmes PS

  GZW: 109

 • IRSCHENBERG

  193500, V:  Irola

  GZW: 110

 • MAHANGO

  173075, V:  Mungo

  GZW: 130

 • VAASA

  193515, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 106

 • WALSERBERG

  173092, V:  Wildwuchs

  GZW: 108

 • ISFAHAN

  193545, V:  RaALMES PS

  GZW: 105

 • MIKESCH

  173100, V:  MARMOR PS

  GZW: 115

 • VON HATTO

  859050, V:  VON WELT Pp*

  GZW: 113

 • WARENDORF

  859065, V:  Wahnwitzig

  GZW: 119

 • INFANTA

  175830, V:  Rosskur

  GZW: 112

 • STEPPENWOLF

  190266, V:  Solero

  GZW: 111

 • VOLLKORN

  190265, V:  Valero

  GZW: 116

 • MOROGORO

  177597, V:  Mungo

  GZW: 114

 • VINCENZA

  173185, V:  Votary

  GZW: 114

 • PARTNACH

  180557, V:  Polled

  GZW: 113

 • RIEMENSCHNEIDER

  177500, V:  Rieth Pp

  GZW: 129

 • WINDLICHT

  186959, V:  Windstone

  GZW: 115

 • WINCKELMANN

  177646, V:  Wischer

  GZW: 125

 • VESPASIAN

  177629, V:  Remut

  GZW: 121

 • MAINSTREAM

  173334, V:  Manigo

  GZW: 126

 • MILESTONE

  852767, V:  Mahango Pp

  GZW: 126

 • VRANJES

  177672, V:  Vorster PS

  GZW: 116

 • MUERITZ

  173270, V:  Manigo

  GZW: 131

 • VIEHSCHEID

  606275, V:  VOLLGAS

  GZW: 129

 • MOREMI

  175933, V:  MAHANGO

  GZW: 132