Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Fleckvieh Fleischbullen

0 gefundene Bullen
 • EFFATA

  189423, V:  EXCALIBUR

  GZW: 75

 • EX MACHINA

  189424, V:  EXCALIBUR

  GZW: 56

 • STEINADLER

  403084, V:  STACHUS PS

  GZW: 86

 • STEINHAR

  189225, V:  STEINADLER

  GZW: 

 • GARINCHA

  851002, V:  GIGANT

  GZW: 64

 • GERMANICUS

  851003, V:  GIGANT

  GZW: 68

 • EXODUS

  403066, V:  EISENHERZ PP

  GZW: 

 • BENEDIKT

  403088, V:  BALOU SW

  GZW: 

 • EXCALIBUR

  403092, V:  EXODUS PP

  GZW: 66

 • GIGANT

  603047, V:  GORM

  GZW: 

 • SECEDA

  403130, V:  Steinmarder

  GZW: 

 • HALLAS

  603138, V:  Heraldik

  GZW: 84

 • ZAMBIA

  603142, V:  Zuidberg

  GZW: 53

 • EDELFINK

  603146, V:  ExMachina

  GZW: 

 • BERTONI

  603160, V:  Bengasi

  GZW: 

 • HEARTBREAKER

  603162, V:  Brenair Park Ha

  GZW: 

 • GRANDIOSO

  603180, V:  Germanicus Pp

  GZW: 

 • BOOROOLA

  603192, V:  Barbarossa

  GZW: 

 • BARBADOS

  603179, V:  BAYER PP*

  GZW: