Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Unsere Auswahl genomischer Bullen

0 gefundene Bullen
 • ETOSCHA

  177510, V:  Everest

  GZW: 132

 • PIACENZA

  606102, V:  Passion

  GZW: 126

 • VERSMOLD

  856790, V:  Reumut

  GZW: 134

 • MARTINGAL

  190426, V:  Magistrat

  GZW: 129

 • SONORA

  190470, V:  Saldana

  GZW: 131

 • WENDELSTEIN

  186969, V:  Wendlinger

  GZW: 134

 • OZAPFTIS

  865517, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • INGOLSTADT

  190600, V:  Impression

  GZW: 126